Thiết kế website chuyên nghiệp

20000

BỆNH THƯƠNG HÀN LÀ GÌ?

THỨ HAI, NGÀY 23 THÁNG TƯ NĂM 2012

BỆNH THƯƠNG HÀN LÀ GÌ?


 
 
 

BỆNH THƯƠNG HÀN LÀ GÌ?
 
Trong y thư  rất nhiều định nghĩa về bệnh thương hàn khác nhau
 
-Theo Hải Thượng Lản Ông: Đất Lĩnh Nam (Việt Nam) không có bệnh thương hàn,nên các bài Ma Hoàng thang,Quế Chi thang tuyệt không dùng đến.
 
-Còn theo sách Nạn kinh:Thương hàn bao gồm cả phong ,hàn,ôn,nhiệt,và thấp bệnh.
 
-Sách Nội kinh: Các chứng bệnh phát nóng đều là thương hàn.
 
-Theo Ô.Trương Trọng Cảnh: Bệnh ở kinh Thái dương có khi bệnh phát nóng ngay,hoặc có khi chưa phát nóng nhưng sợ lạnh,thân thể đau ,ói ngược,mạch xích thốn đều thấy khẩn,như thế gọi là thương hàn.
 
-Ô.Vương Thúc Hòa: Mùa đông lạnh ,những người không biết gìn giữ cẩn thận ,cảm thương hàn khí mà gây bệnh.
 
-Ô Lý Diên:Bệnh gì cũng do thương hàn gây nên.
 
-Ô.Trần Tu Viên:Thái dương thuộc hàn thủy,chủ biểu,..bất cứ bệnh gì từ ngoài xúc phạm đến khinh Thái dương đều gọi là thương hàn.
 
-Ô.Trương Cảnh Nhạc:Khí hàn cảm từ biểu lấn vào,từ nông đến sâu,từ da lông đến kinh lạc,gân xương ,tạng phủ,..
 
 
Tóm lại có 3 quan niệm về thương hàn:
 
Quan niệm 1:
 
Thương hàn bao gồm các bệnh ngoại cảm:
-Nếu cảm khí lạnh về mùa đông và phát bệnh ngay gọi là chính thương hàn,
 
-Nếu cảm khí lạnh về mùa đông mà qua đến mùa xuân,mùa hạ mới phát thành ôn bệnh,nhiệt bệnh gọi là thuộc loại thương hàn (chứng cảm khí bất chánh 4 mùa;mùa xuân cảm khí lạnh,mùa hạ cảm khí mát,mùa thu cảm khí nóng,mùa đông cảm khí ấm cũng xếp vào thuộc loại thương hàn).
 
-Quan niệm 2: Các bệnh cảm hàn tà là thương hàn.
 
Q.niệm 3: Các bệnh do tà khí bất kỳ xâm phạm đến kinh Thái dương hàn thủy đều gọi là bệnh thương hàn.
 
L.Y:Phan Văn
http://phosanh.com
(Theo tài liệu Đông Y)